کارشناسان علم‌سنجی

علی یار پیروزی

سمت در دانشگاه: مدیر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

پست الکترونیک:  sci@gerums.ac.ir

تلفن تماس: ۹-۵۲۴۴۸۱۰۱-۰۷۱  داخلی ۳۲۳